Pravni okvir

Dječji vrtić Zrno

Dječji vrtić Zrno je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće od 5 članova, koje se bira i imenuje na način propisan Statutom.
Djelokrug ovlasti ravnatelja u Upravnog vijeće također je detaljno propisan Statutom.
Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova i to ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova vijeća.
Dječji vtić Zrno, Nede Krmpotić 5, Zagreb upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080230797.
Žiro račun otvoren je kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka. IBAN: HR1324020061100909927.
Ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno ravnateljica: Zorica Lusavec.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika o zaštiti prava na informiranje
Katalog informacija Dv Zrno
Zahtjev za pristup informacijama


Zakon o zaštiti osobnih podataka uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka 
Uputa o pravima ispitanika
Privola roditelja za obradu i zaštitu osobnih podataka

Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno
Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Djećjeg vrtića Zrno
Zahtjev za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća DV Zrno (prisustvo na sjednici)

DOKUMENTI TAJNIŠTVO


Statut Dječjeg vrtića Zrno (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kućnom redu DV Zrno
Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV Zrno
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Zrno
Popis i opis poslova radnih mjesta DV Zrno
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću
Program javnih potreba za 2022 god.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga
Odluka o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Zrno 
Plan upisa djece rane i predškolse dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2023./2024.

 
Izmjena Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.
Odluka o nejednakom rasporedu radnog vremena
 


PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA 
Plan klasifikacijskih oznaka DV Zrno za 2021 god.
Plan klasifikacijskih oznaka DV Zrno za 2022 god.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
Godišnji plan i program rada DV Zrno za pedagošku godinu 2021/2022
Godišnji plan i program rada DV Zrno za pedagošku godinu 2022/2023
Godišnji plan i program rada DV Zrno za pedagošku godinu 2023/2024

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA
Kurikulum Dječjeg vrtića Zrno za pedagošku godinu 2021/2022
Kurikulum Dječjeg vrtića Zrno za pedagošku godinu 2022/2023


PRAVILNIK O UVJETIMA SMJEŠTAJA, OPREME, ZAŠTITE I OBRADE ARHIVSKOG GRADIVATE, BROJU I STRUKTURI STRUČNOG OSOBLJA ARHIVA


Ispiši stranicu