Sigurnosno zaštitni program


 
Temeljem važećih zakonskih akata: Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Nacionalnog kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (2010.), Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava (1999.) i Konvencije o pravima djeteta (2001.)  potrebno je osigurati sigurnost djece vodeći računa o pravima djeteta s aspekta zdravlja i osobne sigurnosti, sprječavanja zanemarivanja i zlostavljanja te pojačani nadzor i kontrolu kretanja djece i odraslih unutar i izvan vrtića. Jedna od temeljnih djetetovih potreba je potreba za sigurnošću. Tek kad se dijete osjeća sigurno, može zadovoljiti i svoje ostale potrebe.
 
Svrha donošenja Sigurnosno zaštitnog programa u dječjem vrtiću Zrno   je  osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad, odgojitelja, stručnog tima, roditelja djece i ostalih djelatnika u vrtiću u svrhu  zaštite i sigurnosti djece.
 
Ovaj program prilagođen je našim uvjetima i štiti prava i interese djeteta, roditelja i svih djelatnika vrtića.

 https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/Sigurnosno zaštitini program.docx revidiran 2020..docx

Ispiši stranicu